Op zondagmiddag 8 maart 2015 bent u van harte welkom bij de 2de editie van het S.O.K. Inspiratie Café in de Gouden Carolus.

 

S.O.K. Inspiratie Café, zondag 8 maart 13:00 uur tot 15:00 uur in de Gouden Carolus.

Een groot aantal mensen in Nederland werkt niet. Bijvoorbeeld als ze door ouderdom, ziekte, een psychische of lichamelijke beperking of vanwege sociale omstandigheden niet in staat zijn om arbeid te verrichten. Een deel hiervan is echter prima in staat om te werken en  wil ook graag deelnemen in het arbeidsproces. Dit betreft honderdduizenden mensen die door een kleine handicap of door een  bepaalde levensloop vaak buiten beeld blijven voor reguliere functies en een achterstand ervaren op de arbeidsmarkt. Het inzicht dat dit  een onwenselijke situatie is, groeit. Menselijk kapitaal blijft onbenut en veel individuele levensloopbanen onvervuld.

LOGO2015-def_kleinGelukkig is in Nederland een omslag gaande naar een meer participatieve arbeidsmarktcultuur. Steeds meer is de verwachting dat  iedereen deelneemt aan het arbeidsproces. Tegelijkertijd wordt het beleid aangepast om arbeidsmarktdeelname te stimuleren en aan  de kant zitten te ontmoedigen. Steeds meer bedrijven realiseren zich dat er kansen liggen bij het opbouwen van een diverse werknemerspopulatie en  mogelijk in de toekomst alle talent nodig hebben, maar ook arbeidsvermogende zullen zich actiever op de arbeidsmarkt moeten gaan bewegen. Er is een toenemend bewustzijn van organisaties om aan  inclusief ondernemen te doen. Er zijn talloze succesvolle  voorbeelden van organisaties met betrekking tot plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Informatie die publiekelijk beschikbaar is voor organisaties  die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in willen  zetten blijft vooral bij feitelijke informatie, ervaringen van  organisaties worden niet of nauwelijks beschreven. Met het S.O.K. Inspiratie Café tracht het Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek een start te maken om zowel werkgevers als werknemers te inspireren tot een maatschappelijke weerspiegeling in het arbeidsproces. Mensen met een verminderd arbeidsvermogen zijn loyaal, betrokken, gedreven en dragen bij aan een positief resultaat in het werkproces, daarnaast creëert een goede maatschappelijke afspiegeling binnen het bedrijf een hoge en positieve betrokkenheid van klanten. Door met elkaar van gedachten te wisselen willen we de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking agenderen, vaststellen en delen. Door het  vaststellen en delen van de aanpakken en beste ervaringen  kan een succesvolle instroom bij bedrijven in Hilvarenbeek en omgeving gemakkelijker gerealiseerd worden. Het S.O.K. Inspiratie Café de start van lokaal inclusief ondernemen.

In 2013 waren er rond de 236.000 mensen met een Wajong uitkering. Ongeveer 391.000 mensen zaten in de WWB en er waren rond  de 102.000 mensen die via de WSW werkten.  Begripsbepalin g    Tot de doelgroep van de Participatiewet horen mensen met  arbeidsvermogen die aangewezen zijn op een uitkering en/of  ondersteuning van de gemeente. Dit zijn mensen die voorheen aangewezen waren op de Wet Werk en Bijstand (WWB)- uitkering, een Wajong-uitkering of via de Wet Sociale Werkplaats  (WSW) werkten. Over de invulling van de Participatiewet heeft  het kabinet nadere afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord.    In april 2013 werd in het Sociaal Akkoord overeenstemming  bereikt over het onderwerp om meer mensen met een  arbeidshandicap aan het werk te krijgen. Het bedrijfsleven moet  in 2014 al 5.000 mensen met een arbeidsbeperking extra aan  het werk helpen. In 2026 zullen er door het bedrijfsleven in  totaal 100.000 arbeidsplekken voor mensen met een  arbeidsbeperking  gecreëerd  zijn. Indien eind 2015 blijkt dat deze  ambitie niet wordt gehaald, komt er een quotumregeling. De  overheid staat garant voor in totaal 25.000 nieuwe  arbeidsplekken voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026.

S.O.K. Inspiratie Café, Participeren in werk. Met live muziek van Bjorn van de Doelen (oud profvoetballer PSV) en Ruud v.d. Boogaard.

 

 

 

Tot ziens op 8 maart in de Gouden Carolus……..